EROB

افزایش سرطان سینه تا ۶۳ درصد در ایران تا سال ۲۰۲۵

اخبار اخبار پزشکیافزایش سرطان سینه تا ۶۳ درصد در ایران تا سال ۲۰۲۵. اخبار پزشکی …

افزایش سرطان سینه تا ۶۳ درصد در ایران تا سال ۲۰۲۵

تأکید کرد: این افزایش، لزوم آماده سازی سیستم بهداشتی کشور و فراهم آوردن تمهیدات لازم جهت کنترل