EROB

از دلم دور شدی فکر تو آمد به سرم خواب میبینمت از خواب …

از دلم دور شدی فکر تو آمد به سرم خواب میبینمت از خواب نباید بپرم.

چرا در خواب‌، رویای پرواز کردن می‌بینیم؟

یکی از عجیب‌ترین چیزها در مورد انسان بودن این است که می‌توانیم تمام شب را پرواز کنیم و سپس در تختخواب خودمان از خواب بیدار شویم.