EROB

پیک پنجم شدیدتر از پیک چهارم خواهد بود

پیک پنجم کرونا شدیدتر از پیک چهارم خواهد بود

بنابراین پیک پنجم شدیدتر از پیک‌های قبلی خواهد بود؛ چراکه دچار جهش‌های بیشتری شده و همچنین کادر درمان خسته و فرسوده شده است.

پیک پنجم کرونا، شدیدتر از پیک چهارم

26/05/2021 · بنابراین پیک پنجم شدیدتر از پیک‌های قبلی خواهد بود؛ چراکه دچار جهش‌های بیشتری شده و همچنین کادر درمان خسته و فرسوده شده است. برای پیشگیری از ایجاد شرایط بحرانی، باید تبلیغات انتخاباتی به …

سازمان نظام پزشکی: پیک پنجم کرونا شدیدتر از پیک چهارم …

بنابراین پیک پنجم شدیدتر از پیک‌های قبلی خواهد بود؛ چراکه دچار جهش‌های بیشتری شده و همچنین کادر درمان خسته و فرسوده شده است. برای پیشگیری از ایجاد شرایط بحرانی، باید تبلیغات انتخاباتی به …

برچسب‌ها:, ,