EROB

مقام درمانی ترکیه: احتمال ظهور کرونای ترکیه‌ای وجود دارد

مقام درمانی ترکیه: احتمال ظهور کرونای ترکیه‌ای وجود دارد

28/05/2021 · این مقام درمانی ترکیه‌ای با هشدار درباره احتمال ظهور کرونای ترکیه‌ای، اظهار داشت: «این ویروس هرچه بیشتر در یک مکان گسترش پیدا کند، احتمال جهش منحصر به‌فرد آن بالاتر است. [به همین دلیل] ممکن است جهشی مختص ترکیه به‌وقوع بپیوندد و …

احتمال ظهور کرونای ترکیه‌ای وجود دارد

04/04/2021 · این مقام درمانی ترکیه‌ای با هشدار درباره احتمال ظهور کرونای ترکیه‌ای، اظهار داشت: «این ویروس هرچه بیشتر در یک مکان گسترش پیدا کند، احتمال جهش منحصر به‌فرد آن بالاتر است. [به همین دلیل] ممکن است جهشی مختص ترکیه به‌وقوع بپیوندد و …

مقام درمانی ترکیه: احتمال ظهور کرونای ترکیه ای وجود دارد

این مقام درمانی ترکیه ای با هشدار درباره احتمال ظهور کرونای ترکیه ای، اظهار داشت: «این ویروس هرچه بیشتر در یک مکان گسترش پیدا کند، احتمال جهش منحصر به فرد آن بالاتر است.

مقام درمانی ترکیه: احتمال ظهور کرونای ترکیه‌ای وجود دارد …

این مقام درمانی ترکیه ای با اخطار در رابطه احتمال ظهور کرونای ترکیه ای، عنوان کرد :« این ویروس هرچه بیشتر در یک مکان گسترش پیدا کند، احتمال جهش منحصر به فرد آن بالاتر است.

احتمال ظهور کرونای ترکیه‌ای وجود دارد

این مقام درمانی ترکیه‌ای با هشدار درباره احتمال ظهور کرونای ترکیه‌ای، اظهار داشت: «این ویروس هرچه بیشتر در یک مکان گسترش پیدا کند، احتمال جهش منحصر به‌فرد آن بالاتر است.

برچسب‌ها:,