EROB

مفهوم عبارت سراچه ذهنم آماس کرده

معنی سراچه ذهنم آماس میکرد بیشتر بر فوران تخیل راه میرفتم

4- سراچه ی ذهنم آماس می کرد و بیش تر بر فوران تخیّل راه می رفتم. (ش90) ذهنم وسعت می یافت و لبریز از احساس می شد و بیش تر در خیالات و رؤیا راه می رفتم. 5- نمی دانست در کجا ریشه بدواند. (خ90) نمی دانست در کجا ماندگار شود. 6- بیش تر بر فوَران تخیّل راه می رفتم. (اس89) بیش تر در عالم خیال سیر می …

مفهوم عبارت سراچه ذهنم آماس کرده

مفهوم « سراچه ذهنم اماس می کرد » یعنی چه؟ جواب کنایه از این است که بر دانش و آگاهی من افزوده می شد. این جمله کنایه از این اشت که “بر ذهن من دانشی افزوده می شد”.

سراچه ی ذهنم آماس می کرد کنایه از چیست – پرشین جم

مفهوم « سراچه ذهنم اماس می کرد » یعنی چه؟ جواب کنایه از این است که بر دانش و آگاهی من افزوده می شد. این جمله کنایه از این اشت که “بر ذهن من دانشی افزوده می شد”.

درس چهاردهم : بارقه های شعر فارسی زبان وادبیات فارسی چهارم

1- سراچه ی ذهنم آماس می کرد. (ار91) 2- سر از پا نمی شناختم. (خ91) بسیار شاد بودم. 3- از لحاظ آشنایی با ادبیّات، سعدی برای من به منزله ی شیر آغوز بود برای طفل. (اس90) برای آشنایی با ادبیّات، آثار سعدی پایه های ادبی مرا محکم کرد. 4- سراچه ی ذهنم آماس می کرد …

امتحانات نهایی زبان فارسی پیش عمومی-درس14

الف) معنی و مفهوم شعر و نثر. 1- سراچه ی ذهنم آماس می کرد. (ار91) 2- سر از پا نمی شناختم. (خ91) بسیار شاد بودم. 3- از لحاظ آشنایی با ادبیّات، سعدی برای من به منزله ی شیر آغوز بود برای طفل. (اس90) برای آشنایی با ادبیّات، آثار سعدی پایه های ادبی مرا محکم کرد. 4- سراچه ی ذهنم آماس می کرد و بیش تر …

آموزه نهم: ذوق لطیف – سعید جعفری

سراچه ذهنم آماس می کرد. = بسیار می آموختم و بهره می بردم. از فرط هیجان لکُّه می دویدم. = از بسیاری خوشحالی و شادی آهسته می دویدم.

فارسی (2) پایه یازدهم: سعید جعفری | درس 9

سراچه ذهنم آماس مي کرد. = بسیار می آموختم و بهره می بردم. از فرط هيجان لکُّه مي دويدم . = از بسیاری خوشحالی و شادی آهسته می دویدم.

سلام | معنی ومفهوم شعر ادبیات پیش دانشگاهی

الف) معنی و مفهوم شعر و نثر. 1- سراچه ی ذهنم آماس می کرد. (ار91) 2- سر از پا نمی شناختم. (خ91) بسیار شاد بودم. 3- از لحاظ آشنایی با ادبیّات، سعدی برای من به منزله ی شیر آغوز بود برای طفل.

معنی مناجات پایانی ادبیات پیش دانشگاهی | ویکی پاوه

الف) معنی و مفهوم شعر و نثر. 1- سراچه ی ذهنم آماس می کرد. (ار91) 2- سر از پا نمی شناختم. (خ91) بسیار شاد بودم. 3- از لحاظ آشنایی با ادبیّات. سعدی برای من به منزله ی شیر آغوز بود برای طفل.

برچسب‌ها:, , , , , , , ,