EROB

برنامه‌ ریزی برای واکسیناسیون معلمان و بازگشایی مدارس

برنامه‌ریزی برای واکسیناسیون معلمان و بازگشایی مدارس / علت …

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ضمن اشاره به وضعیت بروز کرونا در کودکان، در عین حال از اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها برای بازگشایی مدارس از مهرماه و در شرایط ایمن خبر داد.

برنامه‌ریزی برای واکسیناسیون معلمان و بازگشایی مدارس

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت ضمن اشاره به وضعیت بروز کرونا در کودکان، در عین حال از اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها برای بازگشایی مدارس از مهرماه و در شرایط ایمن خبر داد.

برنامه‌ریزی برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از مهر …

سخنگوی ستاد ملی کرونا گفت: تلاش داریم که از اول مهرماه، مدارس و دانشگاه‌ها بازگشایی شوند و برنامه‌ریزی کرده‌ایم که از مردادماه معلمان و اساتید دانشگاهی هم واکسینه شوند تا بتوانند کلاس‌ها را برگزار کنند.

برنامه ‌ریزی برای واکسیناسیون معلمان و بازگشایی مد‌ارس

22/05/2021 · برنامه ‌ریزی برای واکسیناسیون معلمان و بازگشایی مد‌ارس مد‌یر کل د‌فتر سلامت جمعیت، خانواد‌ه و مد‌ارس وزارت بهد‌اشت مد‌ارس ضمن اشاره به وضعیت بروز کرونا د‌ر کود‌کان، د‌ر عین حال از اقد‌امات و برنامه‌ ریزی ‌ها …

برنامه‌ریزی برای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها از مهر/ واکسن …

بحث این را داریم که ان شاالله از اول مهر مدارس و دانشگاه‌ها بازگشایی شود و برنامه ریزی کردیم از مرداد ماه معلمین و اساتید دانشگاهی هم واکسینه شوند که بتوانند کلاس برگزار کنند.

برچسب‌ها:, ,