EROB

استفاده از ویروس‌های فاضلاب برای از بین بردن باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک

استفاده از ویروس‌های فاضلاب برای از بین بردن باکتری‌های …

08/03/2021 · با توجه به این موضوع؛ پژوهشگران میکروب‌شناسی با انجام مطالعه‌ای باکتریوفاژهای لیتیک را از فاضلاب جداسازی کردند و از آن‌ها برای از بین بردن نمونه‌های بالینی باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک «کلبسلا پنومونیه» و «انتروباکتری آئروژنز» استفاده کردند.

استفاده از ویروس‌ های فاضلاب برای از بین بردن باکتری‌ های …

با توجه به این موضوع؛ پژوهشگران میکروب‌شناسی با انجام مطالعه‌ای باکتریوفاژهای لیتیک را از فاضلاب جداسازی کردند و از آن‌ها برای از بین بردن نمونه‌های بالینی باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک «کلبسلا پنومونیه» و «انتروباکتری آئروژنز» استفاده کردند.

استفاده از ویروس های فاضلاب برای از بین بردن باکتری های …

با توجه به این موضوع؛ پژوهشگران میکروب شناسی با انجام مطالعه ای باکتریوفاژهای لیتیک را از فاضلاب جداسازی کردند و از آن ها برای از بین بردن نمونه های بالینی باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک «کلبسلا پنومونیه» و «انتروباکتری آئروژنز» استفاده کردند.

استفاده از ویروس‌های فاضلاب برای از بین بردن باکتری‌های …

08/03/2021 · به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، یکی از مهم‌ترین مشکلات بهداشت جهانی در دهه اخیر، شیوع روزافزون عفونت‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک است. استفاده بیش از حد داروهای آنتی‌باکتریال منجر به افزایش مقاومت به چند دارو و تغییر در …

استفاده از ویروس‌ های فاضلاب برای از بین بردن باکتری‌ های …

به گزارش صبحانه پرس از ایسنا، یکی از مهم‌ترین مشکلات بهداشت جهانی در دهه اخیر، شیوع روزافزون عفونت‌ های مقاوم به آنتی‌ بیوتیک است.

برچسب‌ها:,